"Κοινωνικοοικονομικοπολιτικοσυναισθηματικοί προβληματισμοί "

Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

τα οικοδομικά τετράγωνα που επηρεάζονται από την αναθεώρηση της χρήσης γης στην Επανομή και το πρακτικό της επιτροπής ποιότητας ζωής που γνωμοδότησε πριν το ΔΣ

Πρακτικό της αριθ.  6/28-11-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θερμαϊκού
Αριθ. Απόφασης : 22/2017
Περίληψη: Έγκριση μελέτης «Αναθεώρηση Χρήσεων Γης στον οικισμό της Επανομής – εντός ισχύοντος σχεδίου πόλης».
Στην Περαία, και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του Δήμου Θερμαϊκού συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, μετά την υπ’ αριθ. Πρωτ. 26224/24-11-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας Παρθένας Πασχαλίδου, που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε κάθε μέλος, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010.
Πριν  από  την έναρξη της συνεδρίασης η  Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι  από  τα  9 μέλη βρέθηκαν παρόντα τα 7, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πασχαλίδου Παρθένα 1. Βογιατζής Ιωάννης    
2. Mήλιος Παναγιώτης 2. Χάκης Γραμματάς    
3. Φεστερίδης Γεώργιος Αν και κλήθηκαν νόμιμα    
4. Καλλονάς Ιωάννης    
5. Μαντζανάρης Γεώργιος    
6. Βουδούρης Αντώνιος    
7. Τζίνας Θεόδωρος  

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία της Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  κας. Παρθένας Πασχαλίδου.
Την  τήρηση  των  πρακτικών  ανέλαβε  η  Δημοτική Υπάλληλος  κ.  Μαρία
Στεργιάδου.
Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, η Πρόεδρος κ. Παρθένα Πασχαλίδου εισηγούμενη το 1ο  θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την εισήγηση του Τμήματος Μελετών & Επίβλεψης Τεχν. Έργων οποία έχει ως εξής :
Η Μελέτη Αναθεώρησης Χρήσεων Γης στον οικισμό της Επανομής  - εντός του ισχύοντος σχεδίου πόλης  - κρίνεται αναγκαία,  καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα
πολεοδομική νομοθεσία, οι τροποποιήσεις των χρήσεων γης εντός του σχεδίου πόλης, οι οποίες προτάθηκαν και εγκρίθηκαν από το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δημοτικής Ενότητας Επανομής, δεν ισχύουν άμεσα με την έγκριση του Γ.Π.Σ., αλλά απαιτείται πολεοδομική μελέτη για την εφαρμογή τους.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Η Επανομή αποτελεί προϋφιστάμενο του 1923 οικισμό και απέκτησε το πρώτο σχέδιο πόλης το 1979. Το πρώτο Γ.Π.Σ. (Ν.1337/1983) εγκρίθηκε το 1989 και εφαρμόστηκε από δύο πολεοδομικές μελέτες αναθεώρησης το 1992 και 1998 – σε συνέχεια της τελευταίας συντάχθηκε μελέτη πράξης εφαρμογής, η οποία μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο των Βασιλικών το 2003.

Το 2010 εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του «Καποδιστριακού» Δήμου Επανομής (Υ.Α. 9486/2010, ΦΕΚ 101ΑΑΠ), το οποίο τροποποιεί τις χρήσεις γης στις δύο πολεοδομικές ενότητες της Επανομής, σε ορισμένα οικοδομικά τετράγωνα του σχεδίου, όπως αυτές είχαν καθοριστεί από τις προαναφερθείσες πολεοδομικές μελέτες. Βασικότερη αλλαγή είναι αυτή της αμιγούς κατοικίας σε γενική κατοικία, σε αρκετά οικοδομικά τετράγωνα του κέντρου του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού, καθώς και η μικρή αύξηση των τοπικών κέντρων στα νοτιοανατολικά και βορειοδυτικά του πυρήνα του οικισμού. Ταυτόχρονα, όμως, το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο έχει απαγορεύσει κάποιες «οχλούσες» χρήσεις από τα οικοδομικά τετράγωνα με χαρακτηρισμό «γενική κατοικία» και «κεντρικές λειτουργίες πόλης» και ειδικότερα, τα συνεργεία αυτοκινήτων – βαφεία – φανοποιεία και τα πρατήρια καυσίμων.

Με τις προτεινόμενες αλλαγές των χρήσεων γης στην Επανομή (περιοχή ισχύοντος σχεδίου πόλης) επιδιώκεται η επίτευξη των παρακάτω στόχων : η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των μελλοντικών κατοίκων της περιοχής, η ενδυνάμωση των μικτών χρήσεων γης στον πυρήνα του οικισμού της Επανομής, ο οποίος εξαπλώνεται γεωγραφικά, η κάλυψη των απαραίτητων κοινωνικών υποδομών για την εξυπηρέτηση του μελλοντικού πληθυσμού – στόχου, η κατάλληλη κυκλοφοριακή οργάνωση, σε συνδυασμό με το μοντέλο μικτών χρήσεων γης, προκειμένου να είναι προσβάσιμες οι εμπορικές και λοιπές χρήσεις γης εύκολα μέσω μετακίνησης πεζή ή με χρήση ποδηλάτου, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση Ι.Χ. οχήματος για μικρές χρονοαποστάσεις εντός του οικισμού, και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Επανομής, ως αποτέλεσμα της επίτευξης των ως άνω στόχων.

Συνοπτικά, για την εναρμόνιση του πολεοδομικού σχεδίου με τις προτάσεις χρήσεων γης του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, προτείνονται οι παρακάτω αλλαγές στις χρήσεις γης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 23-2/6-3-1987 :
Από «αμιγή κατοικία» σε «γενική κατοικία» προτείνεται να χαρακτηριστούν τα οικοδομικά τετράγωνα Γ66, Γ65, Γ67, Γ68, Γ69, Γ70, Γ71, Γ72, Γ73, Γ74, Γ75, Γ76, Γ77, Γ78, Γ79, Γ81, Γ82, Γ83, Γ86, Γ88, Γ89 Γ156, Γ154, Γ159, Γ160, Γ161, Γ162, Γ163, Γ164, Γ192, Γ193, Γ194, Γ197, Γ199, Γ200, Γ202, Γ201, Γ203, Γ265, Γ268, Γ269, Γ270, Γ271, Γ272, Γ370 της Π.Ε. 1.
Από «αμιγή κατοικία» σε «γενική κατοικία» προτείνεται να χαρακτηριστούν τα οικοδομικά τετράγωνα της Π.Ε. 2, Γ113, Γ114, Γ134, Γ367, Γ368, Γ369, Γ126, Γ228, Γ227, Γ230, Γ231, Γ239, Γ244, Γ218, Γ217, Γ224. Γ225, Γ130. Γ131, Γ139, Γ299, Γ301, Γ302, Γ260, Γ261, Γ262, Γ263, Γ264, Γ257, Γ258, Γ259, Γ204, Γ205, Γ206, Γ210, Γ211. Γ209, Γ133. Γ213, Γ212, Γ214, Γ215, Γ249, Γ250, Γ251, Γ248, Γ247, Γ252, Γ322, Γ321, Γ323, Γ324, Γ329, Γ335, Γ336, και Γ342.
Από  «αμιγή  κατοικία»  σε  «τοπικό  κέντρο  –  κεντρικές  λειτουργίες  πόλης» προτείνεται να χαρακτηριστεί το οικοδομικό τετράγωνο της Π.Ε. 1 Ο.Τ. Γ146Β και τα Ο.Τ. Γ165, Γ166, Γ168, Γ219, Γ226, Γ242, Γ238 και Γ240 των Π.Ε. 1 και Π.Ε. 2.

Μετά τα παραπάνω, καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να γνωμοδοτήσει επί της εν λόγω μελέτης και να εισηγηθεί αρμοδίως στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή της.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση της  Προέδρου κ. Πασχαλίδου Παρθένας
2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10.
3. Το Υ.Α. 9486/2010 ΦΕΚ 101ΑΑΠ/2010 εγκεκριμένο Γ.Π.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μελέτη Αναθεώρησης Χρήσεων Γης στον οικισμό της Επανομής - εντός του ισχύοντος σχεδίου πόλης, ώστε να επιτευχθεί η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των μελλοντικών κατοίκων της περιοχής, η ενδυνάμωση των μικτών χρήσεων γης στον πυρήνα του οικισμού της Επανομής, ο οποίος εξαπλώνεται γεωγραφικά, η κάλυψη των απαραίτητων κοινωνικών υποδομών για την εξυπηρέτηση του μελλοντικού πληθυσμού - στόχου, η κατάλληλη κυκλοφοριακή οργάνωση, σε συνδυασμό με το μοντέλο μικτών χρήσεων γης, προκειμένου να είναι προσβάσιμες οι εμπορικές και λοιπές χρήσεις γης εύκολα μέσω μετακίνησης πεζή ή με χρήση ποδηλάτου, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση Ι.Χ. οχήματος για μικρές χρονοαποστάσεις εντός του οικισμού, και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Επανομής, ως αποτέλεσμα της επίτευξης των ως άνω στόχων.
Ειδικότερα γνωμοδοτεί θετικά, για την εναρμόνιση του πολεοδομικού σχεδίου με τις προτάσεις χρήσεων γης του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, με πρόταση των παρακάτω αλλαγών στις χρήσεις γης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 23-2/6-3-1987 ως ακολούθως :
•   Από «αμιγή κατοικία» σε «γενική κατοικία» προτείνεται να χαρακτηριστούν τα οικοδομικά τετράγωνα Γ66, Γ65, Γ67, Γ68, Γ69, Γ70, Γ71, Γ72, Γ73, Γ74, Γ75, Γ76, Γ77, Γ78, Γ79, Γ81, Γ82, Γ83, Γ86, Γ88, Γ89 Γ156, Γ154, Γ159, Γ160, Γ161, Γ162, Γ163, Γ164, Γ192, Γ193, Γ194, Γ197, Γ199, Γ200, Γ202, Γ201, Γ203, Γ265, Γ268, Γ269, Γ270, Γ271, Γ272, Γ370 της Π.Ε. 1.
•   Από «αμιγή κατοικία» σε «γενική κατοικία» προτείνεται να χαρακτηριστούν τα οικοδομικά τετράγωνα της Π.Ε. 2, Γ113, Γ114, Γ134, Γ367, Γ368, Γ369, Γ126, Γ228, Γ227, Γ230, Γ231, Γ239, Γ244, Γ218, Γ217, Γ224. Γ225, Γ130. Γ131, Γ139, Γ299, Γ301, Γ302, Γ260, Γ261, Γ262, Γ263, Γ264, Γ257, Γ258, Γ259, Γ204, Γ205, Γ206, Γ210, Γ211. Γ209, Γ133. Γ213, Γ212, Γ214, Γ215, Γ249, Γ250, Γ251, Γ248, Γ247, Γ252, Γ322, Γ321, Γ323, Γ324, Γ329, Γ335, Γ336, και Γ342.
•  Από «αμιγή κατοικία» σε «τοπικό κέντρο - κεντρικές λειτουργίες πόλης» προτείνεται να χαρακτηριστεί το οικοδομικό τετράγωνο της Π.Ε. 1 Ο.Τ. Γ146Β και τα Ο.Τ. Γ165, Γ166, Γ168, Γ219, Γ226, Γ242, Γ238 και Γ240 των Π.Ε. 1 και Π.Ε. 2.
Β. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση, λόγω αρμοδιότητας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 22/2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΤΤΗ  ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ                      ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου