"Κοινωνικοοικονομικοπολιτικοσυναισθηματικοί προβληματισμοί "

Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

ΔΩΡΙΖΟΥΜΕ (απ' την περιουσία του μπαμπά μας), ΤΗΝ ΠΛΑΖ ΠΑΛΙΟΥΡΑ (συνολικά 26 στρέμματα), ΓΙΑ 20 ΧΡΌΝΙΑ, ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΑΔΕΣ!!!

ΘΕΜΑ: «Δωρεάν παραχώρηση του τμήματος αγροτεμαχίου 1517 Επανομής, θέση       Πάλιουρα, στην Ιερά Μητρόπολη Ν. Κρήνης & Καλαμαριάς».

Λαμβάνοντας υπόψη:
· Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 185  του Ν.3463/06, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται  δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά  συμφέροντα. (παρ.2 άρθρο 185 Ν.3463/06)
· Τα οριζόμενα στα άρθρα 3 παρ.1α και 1β, 16 παρ.1θ και 25 παρ.5 και 6  του Ν.4178/2013 και με το δεδομένο ότι το εν λόγω αγροτεμάχιο, συνολικού εμβαδού 30.813,50 τ.μ., τμήμα του οποίου συνολικής έκτασης 26.000,00 τ.μ. μας ζητήθηκε νομίμως να το παραχωρήσουμε στην Ιερά Μητρόπολη Ν. Κρήνης & Καλαμαριάς. 
· Το γεγονός ότι εντός του ανωτέρω τμήματος έχουν ανεγερθεί κτίσματα μεταξύ των οποίων, w.c., αποθηκευτικός χώρος, αναψυκτήριο-εντευκτήριο, αποδυτήρια,  και δεν τίθεται θέμα σύννομης παραχώρησης  του τμήματος αγροτεμαχίου 1517 αγροκτήματος Επανομής, δεδομένου ότι το εν λόγο ακίνητο εντάχθηκε βάσει του Ν.4178/2013 για τακτοποίηση των χώρων του, με Α/Α Δήλωσης:3791291 και αρ.πρωτ.1444623/08-06-2017 και έχει εξοφληθεί το σχετικό παράβολο του εν λόγω ακινήτου.
· Το γεγονός ότι το εν λόγω αγροτεμάχιο με τα κτίσματα του είναι κενό, λόγω λήξης της προηγούμενης εκμίσθωσης. 
· Την  υπ.αρ. πρωτ.996/23-06-2017 αίτηση της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Κρήνης & Καλαμαριάς που έλαβε αρ.πρωτ.14165/26-06-2017, δωρεάν παραχώρησης χώρου,  με την πρόθεση να δημιουργήσει κατασκηνωτικό κέντρο φιλοξενίας Νέων της Μητροπόλεως κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών καθώς και κέντρο πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων κατά τους χειμερινούς μήνες.
· Την υπ΄ αριθμ. 20/2017   Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Επανομής που γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία 
· Με δεδομένο το  θετικό κοινωνικό και οικονομικό όφελος που θα προκύψει με την ίδρυση Κατασκηνωτικού Κέντρου στον Δήμο μας.

Εισηγούμαστε
Α) Την δωρεάν παραχώρηση τμήματος του αγροτεμαχίου υπ΄ αριθ. 1517 αγροκτήματος Επανομής, με εμβαδόν 26.000,00 τ.μ.,  με το τοπωνύμιο «πρώην Κοινοτική πλαζ»,  στη θέση Πάλιουρα Επανομής, για χρονικό διάστημα 20 ετών, εντός του οποίου έχουν ανεγερθεί κτίσματα,  μεταξύ των οποίων, w.c., αποθηκευτικός χώρος, αναψυκτήριο-εντευκτήριο, αποδυτήρια, με σκοπό την δημιουργία από πλευράς της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Κρήνης και Καλαμαριάς κατασκηνωτικού κέντρου νέων με πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες και κατά τους χειμερινούς μήνες, υπό τον όρο η διαμόρφωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς τους οποίους με την αίτηση του ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι επιθυμεί να εκπληρώσει θα έχουν εκπληρωθεί επί ποινή αναστροφής της, με την παρούσα αποφασιζόμενης, δωρεάν παραχώρησης, να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα ενός έτους.
Β) Καθορίζει με την παρούσα τους όρους της δωρεάν παραχώρησης ως εξής:
Διάρκεια : Η διάρκεια της παρούσας παραχώρησης ορίζεται σε 20 έτη υπό την αίρεση της έναρξης της λειτουργίας του Κέντρου εντός ενός έτους από την υπογραφή του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού καθώς και υπό τον όρο να μην παραμένει αναιτιολόγητα κλειστό αδιαλείπτως για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών .
Σκοπός :Η δημιουργία κατασκηνωτικού κέντρου κατά τους θερινούς μήνες όπου θα φιλοξενούνται νέοι και νέες της Μητροπόλεως μας, και κατά τους χειμερινούς μήνες ως κέντρο πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων.
Δαπάνες : Οι δαπάνες Ο.Κ.Ω. και  όλα τα λειτουργικά έξοδα καθώς και οι πάσης φύσεως δαπάνες ή αδειοδοτήσεις λειτουργίας  που ορίζονται με την κείμενη νομοθεσία,  βαρύνουν των δωρεολήπτη.  
Ειδικότεροι όροι δωρεάς:
α) Ο δωρεολήπτης υποχρεούται να παρέχει στους αποδεδειγμένα άπορους δημότες του Δήμου Θερμαϊκού, και κατά προτεραιότητα στους αποδεδειγμένα άπορους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Επανομής, δωρεάν συμμετοχή στα προγράμματα της κατασκηνωτικής περιόδου σε ποσοστό 20% επί των συνολικών θέσεων
β) Ο δωρεολήπτης θα προτιμάει κατά προτεραιότητα να απασχολεί στις θέσεις των ομαδαρχών και γενικότερα του προσωπικού λειτουργίας της κατασκήνωσης δημότες του Δήμου Θερμαϊκού σε ποσοστό τουλάχιστον 30% με την υποχρέωση να αποδεικνύει την αδυναμία να συμμορφωθεί στην εν λόγω υποχρέωσή του ώστε να μην θεωρείται πως παραβιάζει τους όρους της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του ακινήτου
γ) Ο δωρεολήπτης υποχρεούται, καθόλη την διάρκεια της παραχώρησης να διαθέτει τους χώρους εκδηλώσεων των εγκαταστάσεων τις οποίες θα έχει καταστήσει κατά τα ανωτέρω λειτουργικές, δωρεάν στον Δήμο Θερμαϊκού και τα Νομικά του Πρόσωπα, για την διεξαγωγή εκδηλώσεων των φορέων αυτών, υπό την προϋπόθεση της υποβολής από τους σχετικούς ανωτέρω φορείς γραπτής αιτήσεως,  τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την αιτούμενη ημερομηνία παραχώρησης της χρήσης των εγκαταστάσεων.
Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να υπογράψει το σχετικό Ιδιωτικό συμφωνητικό Δωρεάν παραχώρησης καθώς και τυχόν απαιτούμενο συμβολαιογραφικό έγγραφο για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου.
Δ) Διαπιστώνει την συνδρομή των νομικών προϋποθέσεων για μεταγραφή της παρούσας στο οικείο υποθηκοφυλακείο ενόψει της εικοσαετούς διάρκειας της παραχώρησης.
Συνημμένα:
1. Υπ.αρ. πρωτ.996/23-06-2017 αίτηση της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Κρήνης & Καλαμαριάς
2. υπ΄ αριθμ. 20/2017   Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Επανομής 
3. Δήλωση:3791291 και αρ.πρωτ.1444623/08-06-2017 του Ν.4178/2013

Η συντάκτρια - o προϊστάμενος τμήματος εσόδων & περιουσίας - ο δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών - ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου