"Κοινωνικοοικονομικοπολιτικοσυναισθηματικοί προβληματισμοί "

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

14-12 έληξε το ματς στο ΔΣ για την έγκριση μίσθωσης Αναψυκτηρίου στον πολύπαθο ...Μυκονόπληκτο Ποταμό

το ρεζουμέ απ' τα πρακτικά σχετικά με την ενοικίαση ενός ακόμα περιπτέρου στον Ποταμό είναι:
1. Τελικά νοικιάζεις ένα περίπτερο 16 τετραγωνικά μέτρα και παίρνεις δώρο 2 στρέμματα παραλιάρας!!!
2. ο "yes to all" πρόεδρος της κοινότητας (ή κατ' άλλους ο 'αόρατος πρόεδρος') ΑΠΟΥΣΙΑΖΕ από την εν λόγω συζήτηση, αν και κλήθηκε να παραστεί.
3. η υπ’ αριθ. 09/2017 απόφαση του Τοπικού συμβουλίου Δ.Κ. Επανομής, προφανώς και ήταν σύμφωνη με την παραχώρηση αλλά το θέμα είναι ποιοί (απ' τους τοπικούς συμβούλους) ψήφισαν, τί.
και 4. το μοναδικό ελεύθερο μέρος που είχε μείνει μεταξύ των μπητσόμπαρων, ήταν αυτά τα 200 μέτρα. Από τώρα και στο εξής θα πληρώνετε, άπαντες, 5άευρο για ξαπλώστρα ή θα εξοβελίζεστε στη Σπιναλόγκα (καλά το παρατράβηξα τώρα), το Αγελαδάρικο που έλεγε πέρσι κι ο Σάκης: (όποιον δεν του αρέσει ο Ποταμός, να πάει στο αγελαδάρικο)
αγαπητέ επισκέπτη: αποχαιρέτα το μοναδικό ελεύθερο μέρος για μπάνιο στον Ποταμό
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά υπ’ αριθ. 11/19-04-2017 της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου  Θερμαϊκού. -   Αριθ.  Απόφασης  :  179/2017
Θέμα   : Έγκριση  Εκμίσθωσης  Αναψυκτηρίου υπ’ αριθ. 4 επί του
 αγροτεμαχίου 5045, θέση Ποταμός  Επανομής  της  Δ.Κ.  Επανομής  του Δήμου Θερμαϊκού.

Οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ. Σ. Κάλφα - Περαίας, Γ. Ευθυμιάδης, ήταν παρόντες.
Οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ. Α. Ρούφτης - Νέων Επιβατών, Ι. Τσαλίκης - Αγίας Τριάδας, Μ. Βαρσαμόγλου - Νέας Μηχανιώνας, Γ. Σφυρής - Επανομής, Σ. Κουτσουράδης - Ν. Κερασιάς, και Α. Κοσμίδης - Αγγελοχωρίου, απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε η ειδική γραμματέας του Δ.Σ., Δημ. Υπάλληλος κ. Μαρία Δρακάκη.

8ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτης Μήλιος,   εισηγούμενος το 8ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο με τη σύμφωνη γνώμη όλων των δημοτικών συμβούλων μετατέθηκε και συζητήθηκε 16ο κατά σειρά κατάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Γραφείου Περιουσίας, η οποία έχει ως εξής :
 Λαμβάνοντας  υπόψη  :
•     τα άρθρα 3 παρ. 1α και 1β, άρθρο 16 παρ. 1θ, και το άρθρο 25 παρ. 5 και 6, του Ν. 4178/2013.
με δεδομένο ότι έχει εξοφληθεί το παράβολο του εν λόγω κτίσματος, δεν τίθεται θέμα σύννομης εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου με την ένδειξη υπ.αρ.4 με κτήριο συνολικού  εμβαδού  16,09 τ.μ.,  που  βρίσκεται  εντός  του  αγροτεμαχίου  5045 Αγροκτήματος Επανομής, με συνολικό εμβαδόν 1872,00τ.μ., δεδομένου ότι το εν λόγω κτίσμα εντάχθηκε για τακτοποίηση των χώρων του, με Α/Α δήλωσης : 2509032
•     Το εν λόγω ακίνητο σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Π.Σ. Δήμου Επανομής (ΦΕΚ101 Τ.Α.Α. κ. Π.Θ./26-03-2011), δύναται να χρησιμοποιηθεί ως αναψυκτήριο.
•  την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ.  270/81
•  την υπ’ αριθ. 09/2017 απόφαση του Τοπικού συμβουλίου Δ.Κ. Επανομής,
•  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  65  παρ.  1  του  Ν.  3852/10  «Το  δημοτικό  συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του», συνεπώς το Δ.Σ. καλείται να αποφασίσει εάν θα εκμισθωθεί το ανωτέρω ακίνητο.
Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, ο καθορισμός των όρων της δημοπρασίας είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 οι δημοπρασίες για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων διεξάγονται από Επιτροπή αποτελουμένης, εκ του δημάρχου, ως Προέδρου και δύο δημοτικών συμβούλων, η δημοπρασία για την εκμίσθωση των ακινήτων θα διεξαχθεί από την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών που ορίστηκε με την απόφαση 521/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΠΡΟΤΑΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου υπ’ αριθ. 4, που βρίσκεται στο αγροτεμάχιο 5045, θέση Ποταμός Επανομής, με κτήριο συνολικού εμβαδού 16,09 τ.μ. και υπαίθριο χώρο με εμβαδόν 1872,00 τ.μ. από τον Δήμο Θερμαϊκού.
Σε συνέχεια των παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1α και 1β, του άρθρου 16 παρ. 1θ, και του άρθρου 25 παρ. 5 και 6 του Ν. 4178/2013, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 και την υπ’ αριθ. 09/2017 απόφαση του συμβουλίου της Δ.Κ. Επανομής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά  πλειοψηφία 14 ψήφους υπέρ και 12 λευκό

Α Εγκρίνει τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται   στη θέση «Ποταμός Επανομής»,   με συνολικό εμβαδόν 1.872,00 τ.μ. εντός του οποίου υπάρχει κτίσμα, με αριθ. 4, εμβαδού 16,09 τ.μ., και αποτελεί τμήμα του αγροτεμαχίου 5045 του αγροκτήματος Επανομής της Δημοτικής Κοινότητας Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού, το ακίνητο δε χρησιμοποιείται από το Δήμο, ούτε μισθώνεται σε ιδιώτη.
Β. Οι όροι του Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή.
Γ. Η επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 521/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξάγει τη δημοπρασία και θα αξιολογήσει τις οικονομικές προσφορές.

Οι Δ. Σ. κ. κ. Γ. Τσαμασλής, Κ. Τροκάνας, Χ. Βογιατζής, Ι. Βογιατζής, Ε. Ζαριφέ - Παλιούρα, Ν. Παράσχου, Κ. Βογιατζής, Α. Μεσμερλή - Σακκά, Σ. Κουζινόπουλος, Θ. Τζίνας, Ι. Τσακμάκας και Κ. Μώραλη,  δήλω σαν  λευκό.

     Η  απόφαση  αυτή  έλαβε  αριθμό  179/2017.

Ο Πρόεδρος:  ΣΠΥΡΟΣ  ΑΔΑΜΙΔΗΣ  - Τα Μέλη:  ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου