"Κοινωνικοοικονομικοπολιτικοσυναισθηματικοί προβληματισμοί "

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

30η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Θερμαϊκού, την 6η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στους Ν. Επιβάτες

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή πρότασης του Δήμου Θερμαϊκού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας».
ΘΕΜΑ 2ο :  Προτάσεις μεταβολών σχολικών μονάδων Α/θμίας & Β/ θμίας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού, για το σχολικό έτος 2017-2018.
ΘΕΜΑ 3ο : Συμμετοχή του Δήμου Θερμαϊκού στο διεθνές πρόγραμμα «Μπλε Κοινότητες».
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 146/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. που αφορά στον ορισμό ορκωτού ελεγκτή για το διαχειριστικό έλεγχο έτους 2011 και ακύρωση της υπ’ αριθ. 368/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με το ίδιο θέμα.
ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Ηλεκτροφωτισμός Ανθέων από Βενιζέλου ως 25ης Μαρτίου».
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Εκσυγχρονισμός εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής».
ΘΕΜΑ 7ο : Επιστροφή ποσού σε οφειλέτη, λόγω εξόφλησης οφειλών.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 155/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. που αφορά στην «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2017».
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 156/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. που
αφορά στην «Έγκριση Πίνακα Μηνιαίας Στοχοθεσίας (5.Α) για τον προϋπολογισμό του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. έτους 2017».
ΘΕΜΑ 10ο : Διαγραφή ποσού από τον Χ.Κ. 0172/2015, λόγω άσκησης προσφυγής.
ΘΕΜΑ 11ο : Διαγραφή ποσού από τον Χ.Κ. 0173/2015, λόγω άσκησης προσφυγής.
ΘΕΜΑ 12ο :   Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Θερμαϊκού και Νομικών του Προσώπων για ένα έτος.       
ΘΕΜΑ 13ο : Διαγραφή ποσού από τον Χ.Κ. 0056/2015 λόγω διπλοεγγραφής και στο Χ.Κ. 0178/2015.
ΘΕΜΑ 14ο : Αποδοχή της υπ’ αριθ. 6886/10-10-2016 απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού» ποσού 341.640,00 με Κωδικό ΟΠΣ 5001394 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Κοινωνικό Παντοπωλείο - Παροχή συσσιτίου» της Πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού» με κωδικό ΟΠΣ 5001394 από το Δήμο Θερμαϊκού / Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού.
   ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (2) «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού» της Πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού» με κωδικό ΟΠΣ 5001394 από το Δήμο Θερμαϊκού / Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού.
ΘΕΜΑ 17ο : Διαγραφή ποσού από τον Χ.Κ. 0181/2015, λόγω διπλοπληρωμής.
ΘΕΜΑ 18ο : Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στο Ο.Τ. 10 Δ.Κ. Περαίας» (αριθ. Μελ. 38/2016
ΘΕΜΑ 19ο : Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ».
ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ».
ΘΕΜΑ 21ο : Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τα ποσά των 50.000,00 € και 200.000,00 € αντίστοιχα, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.
ΘΕΜΑ 22ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.

ΘΕΜΑ 23ο : 20η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου