"Κοινωνικοοικονομικοπολιτικοσυναισθηματικοί προβληματισμοί "

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 28η του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή ποσού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 38231/30-11-2016 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου.
ΘΕΜΑ 2ο :  Αποδοχή ποσού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. Δ23/54994/4323/6-12-2016 Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας.
ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός μελών της Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2017.
ΘΕΜΑ 4ο : Συγκρότηση Επιτροπής σφραγίσεων - αποσφραγίσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το έτος 2017.  
ΘΕΜΑ 5ο : Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου και Βεβαίωσης παραβάσεων παιδότοπων, για το έτος 2017.
ΘΕΜΑ 6ο : Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Θερμαϊκού βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων», για το έτος 2017.
ΘΕΜΑ 7ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του Δήμου Θερμαϊκού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων», για το έτος 2017. 
ΘΕΜΑ 8ο : Παράταση εκμίσθωσης της δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.150 τ.μ. τμήμα του υπ’ αριθ. 5045 κληροτεμαχίου του αγροκτήματος Επανομής, στη θέση «Ποταμός», με κείμενο σε αυτήν κτίσμα 28,18 τ.μ. για χρήση αναψυκτηρίου, με μισθωτή την κ. Σωτηρία Ρετζίκα.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης τμήματος του Κλειστού Γυμναστηρίου Α. Περαίας (Αθλητικό Κέντρο Περαίας) της Δημοτικής Κοινότητας Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού.
ΘΕΜΑ 10ο : Απαλλαγή οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμής καταβολής.
ΘΕΜΑ 11ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 .
ΘΕΜΑ 12ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 476/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη «Συμμετοχή στην πράξη «Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) - Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212», ως προς τον ορισμό υπεύθυνου Κοινότητας.
ΘΕΜΑ 13ο : Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 169/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού με θέμα : «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την ίδρυση και λειτουργία του εσπερινού ΕΠΑΛ Καλαμαριάς στο κτιριακό συγκρότημα του ΕΠΑΛ Καλαμαριάς»
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της Ορθή Επανάληψη της υπ’ αριθ. 49/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ με τίτλο: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 236/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με τίτλο: «Έγκριση μελέτης για ενιαία τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.».
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τμήματος της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου στην Τ.Κ. Μεσημερίου λόγω θεομηνίας» (αριθ. Μελέτης 19/2016).
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή απλής περιτοίχισης δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Επανομής» (αριθ. Μελέτης 7/2015).
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 140/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. που αφορά την «Κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2017 της ΔΗ.Κ.Ε.Θ.»
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 141/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. που αφορά την «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2017 της ΔΗ.Κ.Ε.Θ.»
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 142/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. που αφορά την «Έγκριση πίνακα 5Γ «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων ΝΠΙΔ ΟΤΑ» της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Θερμαϊκού.
ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 31/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 27Α και Ο.Τ. 27Β στον οικισμό άνω Νέων Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού.
ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 170/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. με θέμα « Κριτήρια επιλογής παιδιών εκτός ΕΣΠΑ στα Κέντρα Δημιουργικής   Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. και ορισμός  μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για τη χρονιά 2016-2017.  
ΘΕΜΑ 22ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων εργασιών.
ΘΕΜΑ 23ο : 22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.   
ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποκατάσταση Τμημάτων και τομών οδοστρωμάτων λόγω βλαβών και φθορών» (αριθ. Μελέτης 68/2016).
ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 461/2016 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 344/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Καθορισμός Τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων. Εισήγηση στο Δ.Σ.»
ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γ. & Αικ. Καβούνη που αφορά την «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2017».
ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 20/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γ. & Αικ. Καβούνη που αφορά την «Έγκριση Πίνακα Μηνιαίας Στοχοθεσίας (5.Α.) για τον προϋπολογισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γεωργίου  & Αικατερίνης Καβούνη, έτους 2017».
ΘΕΜΑ 28ο : Ανακλήσεις δεσμεύσεων των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 29ο : Ανακλήσεις των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου