"Κοινωνικοοικονομικοπολιτικοσυναισθηματικοί προβληματισμοί "

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

Ορισμός του οικισμού Επανομής, του Δήμου Θερμαϊκού ως ιστορικής έδρας αυτού.

…Ορίζουμε τον οικισμό Επανομή της Δημοτικής Κοινότητας Επανομής, του Δήμου Θερμαϊκού του Νομού Θεσσαλονίκης ως ιστορική έδρα του Δήμου αυτού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

31 Αυγούστου 2016                ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ                      Αρ. Φύλλου 2742
Ορισμός του οικισμού Επανομής, του Δήμου Θερμαϊκού ως ιστορικής έδρας αυτού.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006), «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
3. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α' 116/23.9.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω- τών και Υφυπουργών».
4. Την απόφαση 26374/12-10-2015 (ΦΕΚ 752/τ. ΥΟΔΔ/22.10.2015) του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης όπως τροποποιήθηκε με την 4691/15-2-2016 (ΦΕΚ 133/ΥΟΔΔ/10.03.2016) για τη Συγκρότηση του Συμβουλίου Τοπωνυμιών στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
5. Την αριθμ. 284/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, Νομού Θεσσαλονίκης, περί ορισμού του οικισμού Επανομής της Δημοτικής Κοινότητας Επανομής, ως ιστορικής έδρας του Δήμου Θερμαϊκού, που απεστάλη στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λει- τουργίας Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το υπ' αριθμ. 86072/4.11.2015 έγγρα- φο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
6. Το με αριθμ. 26/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Τοπωνυμιών (θέμα 1ο), δια του οποίου γνωμοδοτεί θετικά περί ορισμού του οικισμού Επανομής ως ιστορικής έδρας του Δήμου Θερμαϊκού.
7. Το γεγονός  ότι από  τις διατάξεις  της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Δήμου, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τον οικισμό Επανομή της Δημοτικής Κοινότητας Επανομής, του Δήμου Θερμαϊκού του Νομού Θεσσαλονίκης ως ιστορική έδρα του Δήμου αυτού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2016  -  Ο Υπουργός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου