"Κοινωνικοοικονομικοπολιτικοσυναισθηματικοί προβληματισμοί "

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

θέματα 10ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την 13η Απριλίου 2016, Τετάρτη, 16:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος - Λογοθέτου 1, Ν. Επιβάτες

ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του Ν. 1416/84 και του άρθρου 52 του Ν. 2065/92.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Ιωάννη Μαυρομάτη και της Αντιδημάρχου κ. Παρθένας Πασχαλίδου στην Αθήνα για τη συμμετοχή τους στη διημερίδα της ΚΕΔΕ και έγκριση εξόδων μετακίνησης.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 3ο : Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής «Μίσθωσης Χωματουργικών Μηχανημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 4ο : Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 5ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 70/2016 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου που αφορά «Διαγραφή του χρηματικού καταλόγου 0105/2014, λόγω μη ένταξης των αγροτεμαχίων στην πολεοδομική μελέτη του Γ.Π.Σ.»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 6ο : Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 7ο : Τροποποίηση της υπ αριθ. 408/2014 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου       που       αφορά       σε       «Συγκρότηση       Επιτροπής       για       το έλεγχο και την εφαρμογή των διατάξεων κοινοχρήστων χώρων, υπαίθριας διαφήμισης και νεκροταφείων».
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θεοδόσιος Χατζηιωαννίδης.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση εκμίσθωσης του κτιρίου «ΑΚΤΙΟ Πρώην Κοινοτική Πλαζ Αγίας Τριάδας» εντός των αγροτεμαχίων υπ αριθ. 814 και 42Α στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Τριάδας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ  9ο    Έγκριση  δωρεάν  παραχώρηση  του  Ο.Τ.  7  (Δημοτικό  Πάρκινγκ «ΚΟΧΥΛΙ») καθώς και του κοινοχρήστου χώρου επί της παραλιακής οδού Κουντουριώτη μπροστά από το δημοτικό πάρκινγκ, για τη διεξαγωγή κοινωφελών εκδηλώσεων, στη Δημοτική Κοινότητα Περαίας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 10ο : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Θερμαϊκού ανά Δημοτική και Τοπική Κοινότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή εκτέλεση του Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στο δήμο Θερμαϊκού.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου
ΘΕΜΑ 11ο  : Έγκριση της υπ αριθ. 3/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζώης περί «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου Επανομής».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής
Ανάπτυξης & Απασχόλησης, κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας Εκπαίδευσης
Δήμου Θερμαϊκού  έτους 2015.
Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  Παιδείας  -  Νεολαίας  -  Αλληλεγγύης  -  Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης, κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση Απολογισμού Εσόδων - Εξόδων οικονομικού έτους 2014, του ΔΗΠΠΑΚΥΘ.
Εισηγήτρια  : Πρόεδρος του ΔΗΠΠΑΚΥΘ - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της υπ αριθ. 24/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ περί «Μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Παιδικού Σταθμού «Παιδική Φωλιά» Καθορισμός των όρων δημοπρασίας» 
Εισηγήτρια  : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.
ΘΕΜΑ 15ο : Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΘ Α.Ε.
Εισηγητής : Πρόεδρος της ΤΕΘ - κ. Ιωσήφ Μισαλέμη.
ΘΕΜΑ 16ο : Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗΠΠΑΚΥΘ .
Εισηγήτρια : Πρόεδρος του ΔΗΠΠΑΚΥΘ - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση της υπ αριθ. 4/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής για τη χωροθέτηση προσωρινής κατασκευής ανεμοθραυστών.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου
ΘΕΜΑ 18ο : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ανταποδοτικό χαρακτήρα (8μήνη απασχόληση), για το έτος 2016.
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θεοδόσιος Χατζηιωαννίδης.
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση Υποβολής Πρότασης έργου στο Πρόγραμμα Συνεργασίας
INTERREG IPACBC GREECE -The former Yogoslav Repuplic of Macedonia 2014
-2020.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στο Διεθνές Πρόγραμμα Συνεργασίας Transational Cooperation Programme INTERREG Balkan Mediterranean 2014-2020.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου
ΘΕΜΑ  21ο   :  Τροποποίηση  Τεχνικού  Προγράμματος  έτους  2016  του  Δήμου Θερμαϊκού, για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου
ΘΕΜΑ  22ο  : 6η   Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού  δήμου  Θερμαϊκού, οικονομικού έτους 2016.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση υλοποίησης της υπαριθ. 38/ 2016  μελέτης  προϋπολογισμού δαπάνης  190.972,94   (συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  )  για  το  έργο  «Διαμόρφωση Δημοτικού χώρου στο Ο.Τ. 10 της Δημοτικής Κοινότητας Περαίας».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου
ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση υλοποίησης της υπαριθ. 34/ 2016 μελέτης προϋπολογισμού δαπάνης 80.827,92 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) για το έργο: « Συντήρηση κτιρίου Δημοτικής Αγοράς Επανομής».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου


Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου - ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ