"Κοινωνικοοικονομικοπολιτικοσυναισθηματικοί προβληματισμοί "

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

έναν Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Προωθητήρας Γαιών) και έναν χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Καλαθοφόρο) θα προσλάβει ο Δ. Θερμαϊκού.

Ο Δήμος Θερμαϊκού ανακοινώνει την πλήρωση θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δυο ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών των Διευθύνσεων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, καθώς και Τεχνικών Υπηρεσιών.
Πρόκειται για μία θέση ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Προωθητήρας Γαιών) και μία θέση ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Καλαθοφόρο).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Περαία ΤΚ 57019 απευθύνοντας την στο γραφείο πρωτοκόλλου (τηλ επικοινωνίας: 2392330039) καθώς και με συστημένη επιστολή.
Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για οτιδήποτε σχετικά με τις εν λόγω προσλήψεις αναφέρονται στην ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2016 η οποία έχει αναρτηθεί στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση www.thermaikos.gr καθώς και στο Δημοτικό Κατάστημα Περαίας.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας.  
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 
Υποβολή αιτήσεων από 2 έως 11 Απριλίου 2016.
Ώρες παραλαβής αιτήσεων 08:30-14:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου