"Κοινωνικοοικονομικοπολιτικοσυναισθηματικοί προβληματισμοί "

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Διαδικασία χορήγησης άδειας χρήσης αιγιαλού

Σύμφωνα με την  ΚΥΑ ΔΔΠ005159/586Β’ΕΞ2015 (ΦΕΚ 578/Β/7-4-2015) που αφορά στην παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης του αιγιαλού από το Δημόσιο προς τους ΟΤΑ, η οποία ισχύει από έκδοσης της μέχρι  31/3/2017, η παραχώρηση γίνεται αποκλειστικά για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι, λειτουργία τροχήλατου –αυτοκινούμενου ή μη-αναψυκτηρίου). 
Η άσκηση άλλης δραστηριότητας όπως η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος επιφέρει κυρώσεις. Συνεπώς κάθε ενδιαφερόμενος για την μίσθωση  χώρου αιγιαλού (χωρίς δημοπρασία) υποβάλλει σχετική αίτηση στο τμήμα εσόδων του Δήμου Θερμαϊκού εντός ορισμένης ημερολογιακής προθεσμίας. 
Στην αίτηση θα αναγράφονται με την παρακάτω σειρά: 
α) Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της επιχείρησης (εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν το εταιρικό/καταστατικό τους), διεύθυνση επιχείρησης και στοιχεία επικοινωνίας. 
β) Η θέση, η έκταση και το είδος του αιτουμένου προς χρήση χώρου. 
Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται: 
1) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας καταστήματος με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.
2) Βεβαίωση περί μη οφειλής από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, (άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.) Το αναλογούν τέλος καταβάλλεται: 
α) Το 30% της συνολικής αξίας του μισθωτηρίου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου στο Δημόσιο Ταμείο (ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) 
β) Το υπόλοιπο 70% της συνολικής αξίας του μισθωτηρίου στο ταμείο του Δήμου Θερμαϊκού. Προκειμένου να αποφευχθούν αμφισβητήσεις των τεχνικών στοιχείων του μισθωτηρίου συμβολαίου, σε κάθε μισθωτήριο συμβόλαιο επισυνάπτεται υποχρεωτικά απόσπασμα εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος υπογεγραμμένο από μηχανικό του Δήμου, όπου θα απεικονίζεται η θέση, οι διαστάσεις και το εμβαδό του κοινόχρηστου χώρου - αιγιαλού. Όλες οι μεταβιβάσεις του δικαιώματος απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων, απευθείας ή κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τους Δήμους έως και την 31η Μαΐου εκάστου έτους παραχώρησης, εξαιρουμένων των νέων επιχειρήσεων (παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001). 
Από την 1η Ιουνίου εκάστου έτους οι συμβάσεις απευθείας παραχώρησης, θα συνάπτονται μόνο από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας – Θράκης και τους ενδιαφερόμενους, με το αντάλλαγμα 50% υπέρ του Δημοσίου και 50% υπέρ του Δήμου Θερμαϊκού. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του μισθωτή στον αιγιαλό πριν τη σύναψη της μίσθωσης, καθώς και η παραμονή αυτού μετά τη λήξη αυτής. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένης της στενότητας, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου (Δημαρχείο, Μ.Αλεξάνδρου 2, Περαία) το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου