"Κοινωνικοοικονομικοπολιτικοσυναισθηματικοί προβληματισμοί "

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Εξέταση προτάσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για την απομάκρυνση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Θερμαϊκού.

Αρ. Απόφ.  07/2015 - Εξέταση     προτάσεων     των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων   για την     απομάκρυνση     κεραιών     κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Θερμαϊκού......
......Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση της Προέδρου κας Πάττη Πασχαλίδου
2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
3. Τις αποφάσεις των Δ.Σ. των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία Με 7 ψήφους υπέρ και 1 παρών
Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  λόγω  αρμοδιότητας,  την  απομάκρυνση  των υφιστάμενων  κεραιών  κινητής  τηλεφωνίας,  από  τις  ευαίσθητες  περιοχές  του  Δήμου Θερμαϊκού  και  προτείνει  να  κινηθεί  ο  Δήμος  νομικά  με  κάθε  πρόσφορό  μέσο, προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η  προστασία  της  υγείας  των  μαθητών,  των  μικρών παιδιών κατά προτεραιότητα αλλά και όλων των δημοτών του Δήμου Θερμαϊκού....
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ.  02/24-02-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θερμαϊκού

Αρ. Απόφ.  07/2015

Περίληψη:     Εξέταση     προτάσεων     των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων   για την     απομάκρυνση     κεραιών     κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Θερμαϊκού.

Στην  Περαία,  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την  24η    Φεβρουαρίου
2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του Δήμου Θερμαϊκού συνήλθε   σε   τακτική   συνεδρίαση,   μετά  την   υπ’   αριθ.   3.682/20-2-2015   έγγραφη πρόσκληση,    της    Προέδρου    κας    Πάττη    Πασχαλίδου,    που    επιδόθηκε    και γνωστοποιήθηκε  νόμιμα με αποδεικτικό σε κάθε μέλος, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και
75 του Ν. 3852/2010.
Πριν   από   την έναρξη της συνεδρίασης η   Πρόεδρος διαπίστωσε   ότι   από τα  9 μέλη βρέθηκαν παρόντα τα  8 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
Πασχαλίδου Παρθένα
1.
Χάκης Γραμματάς
2.
Βογιατζής Ιωάννης

αν και κλήθηκε νόμιμα
3.
Τσουρούς Μπουγιούκας
Νικόλαος


4.
Γιάκης Νικόλαος


5.
Τζάκης Φώτιος


6.
Μπίρος Θωμάς


7.
Τροκάνας Κωνσταντίνος


8.
Ζδούκος ΘεόδωροςΆρχισε   η   συνεδρίαση   υπό   την   Προεδρία   της   Προέδρου   της   Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής  κας Πάττη Πασχαλίδου.
Την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε η Δημοτική Υπάλληλος κ. Μαρία Δρακάκη Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, η Πρόεδρος εισηγούμενη το 3ο  θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. β ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής :
«β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:
i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης,
ii) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.),  πολεοδομικών  μελετών,  ανάπλασης  περιοχών,  πολεοδομικών  επεμβάσεων, χρηματοδότησης    προγραμμάτων    ανάπλασης,    ανασυγκρότησης    υποβαθμισμένων περιοχών,   πολεοδομικής   αναμόρφωσης   προβληματικών   περιοχών,   αποζημίωσης ρυμοτομούμενων,  πολεοδομικών  ρυθμίσεων,  εισφοράς  σε  γη  ή  σε  χρήμα,  περιοχών ειδικά   ρυθμιζόμενης    πολεοδόμησης    (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.)    και    έγκρισης    πολεοδομικών μελετών,
iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος»
Στο  Δήμο  Θερμαϊκού  οι  Δημοτικές  Κοινότητες  γνωμοδότησαν,  η  κάθε  μία  για  την περιοχή  αρμοδιότητας  της,  για  την  απομάκρυνση  κεραιών  κινητής  τηλεφωνίας  (σε όσες υπάρχουν εγκατεστημένες κεραίες κινητής τηλεφωνίας).
Συγκεκριμένα :
 Η  Δημ οτική  Κοινότητ α  Περαίας  με την υπ’ αριθ. 12/2015 γνωμοδοτική απόφαση της, αποφάσισε  ομόφωνα,  την  άμεση  απομάκρυνση  των  κεραιών  κινητής  τηλεφωνίας υψηλής  έντασης  και  την  αντικατάσταση  τους  με  πολλές  μικρότερης  έντασης  και εμβέλειας
 Η   Δημ οτική   Κοινότη τα   Νέας   Μηχ ανιώνας   με  την  υπ’  αριθ.  37/2014  γνωμοδοτική απόφαση  της,  αποφάσισε  ομόφωνα,  ότι  δεν  επιτρέπει  εγκαταστάσεις  νέων  κεραιών κινητής  τηλεφωνίας  και  την  απομάκρυνση  όλων  των  κεραιών  που  απειλούν  τη δημόσια υγεία των δημοτών μας.
 Η   Δημ οτική   Κοινότητ α   Αγίας   Τριάδας   με  την  υπ’  αριθ.  36/2014  γνωμοδοτική απόφαση   της,   αποφάσισε   ομόφωνα,   την   απομάκρυνση   των   κεραιών   κινητής τηλεφωνίας  που  βρίσκονται  πλησίον  του  Δημοτικού  Σχολείου  Αγίας  Τριάδας  και προτείνει  να  κινηθεί  ο  Δήμος  νομικά  με  κάθε  πρόσφορό  τρόπο  προκειμένου  να διασφαλιστεί   η   προστασία  της  υγείας   των  μαθητών   των  μικρών   παιδιών  κατά προτεραιότητα  αλλά  και  όλων  των  δημοτών  της  Κοινότητας  της  αγίας  Τριάδας γενικότερα .
 Η   Δημ οτική   Κοινότη τα   Επανομής   με  την  υπ’  αριθ.  59/2014  γνωμοδοτική  απόφαση της,  αποφάσισε  ομόφωνα,  την  απομάκρυνση  των  υφιστάμενων  κεραιών  κινητής τηλεφωνίας   από   τις   ευαίσθητες   περιοχές   του   οικισμού   Επανομής   (σχολεία, αθλητικούς χώρους, κατοικημένες περιοχές , παιδικούς σταθμούς).
 Η   Τοπικ ή   Κοινότ ητα   Μ εσημερί ου   με  την  υπ’  αριθ.  48/2014  γνωμοδοτική  απόφαση της,  αποφάσισε  ομόφωνα,  ότι  είναι  εναντίον  της  τοποθέτησης  κεραιών  κινητής τηλεφωνίας στη Κοινότητας και τάσσεται υπέρ της απομάκρυνσης των υπαρχουσών κεραιών από το Δήμο Θερμαϊκού.
Καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπως εξετάσει τις γνωμοδοτικές αποφάσεις των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και εισαγάγει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητας.
Στην  συνέχεια  η  Πρόεδρος,  κάλεσε  την  Επιτροπή  Ποιότητα  Ζωής  να  αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση της Προέδρου κας Πάττη Πασχαλίδου
2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
3. Τις αποφάσεις των Δ.Σ. των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία Με 7 ψήφους υπέρ και 1 παρών
Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  λόγω  αρμοδιότητας,  την  απομάκρυνση  των υφιστάμενων  κεραιών  κινητής  τηλεφωνίας,  από  τις  ευαίσθητες  περιοχές  του  Δήμου Θερμαϊκού  και  προτείνει  να  κινηθεί  ο  Δήμος  νομικά  με  κάθε  πρόσφορό  μέσο, προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η  προστασία  της  υγείας  των  μαθητών,  των  μικρών παιδιών κατά προτεραιότητα αλλά και όλων των δημοτών του Δήμου Θερμαϊκού.

Το   μέλος   της   Επιτροπής   κ.   Κ.   Τροκάνας   δήλωσε   παρών   και   δήλωσε   ότι   θα τοποθετηθεί αναλυτικά κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ.

Η  απόφαση αυτή πήρε  αριθμό  7/2015.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗΠΑΤΤΗ  ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ                               ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου