"Κοινωνικοοικονομικοπολιτικοσυναισθηματικοί προβληματισμοί "

Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Παρακαλούνται τα φυσικά φαινόμενα και κυρίως οι σεισμοί να μην εκδηλώνονται μεταξύ 12.00 και 8.00 τη νύχτα, καθώς τα ελληνικά ΜΜΕ δεν μπορούν να πληρώνουν βάρδιες για γεγονότα που εκδηλώνονται 2-3 φορές το χρόνο, σε αυτές τις ώρες. Ας μπει επιτέλους ένα τέλος στη γεωλογική αυθαιρεσία.
Dimitris Soultas

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

14-12 έληξε το ματς στο ΔΣ για την έγκριση μίσθωσης Αναψυκτηρίου στον πολύπαθο ...Μυκονόπληκτο Ποταμό

το ρεζουμέ απ' τα πρακτικά σχετικά με την ενοικίαση ενός ακόμα περιπτέρου στον Ποταμό είναι:
1. Τελικά νοικιάζεις ένα περίπτερο 16 τετραγωνικά μέτρα και παίρνεις δώρο 2 στρέμματα παραλιάρας!!!
2. ο "yes to all" πρόεδρος της κοινότητας (ή κατ' άλλους ο 'αόρατος πρόεδρος') ΑΠΟΥΣΙΑΖΕ από την εν λόγω συζήτηση, αν και κλήθηκε να παραστεί.
3. η υπ’ αριθ. 09/2017 απόφαση του Τοπικού συμβουλίου Δ.Κ. Επανομής, προφανώς και ήταν σύμφωνη με την παραχώρηση αλλά το θέμα είναι ποιοί (απ' τους τοπικούς συμβούλους) ψήφισαν, τί.
και 4. το μοναδικό ελεύθερο μέρος που είχε μείνει μεταξύ των μπητσόμπαρων, ήταν αυτά τα 200 μέτρα. Από τώρα και στο εξής θα πληρώνετε, άπαντες, 5άευρο για ξαπλώστρα ή θα εξοβελίζεστε στη Σπιναλόγκα (καλά το παρατράβηξα τώρα), το Αγελαδάρικο που έλεγε πέρσι κι ο Σάκης: (όποιον δεν του αρέσει ο Ποταμός, να πάει στο αγελαδάρικο)
αγαπητέ επισκέπτη: αποχαιρέτα το μοναδικό ελεύθερο μέρος για μπάνιο στον Ποταμό
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά υπ’ αριθ. 11/19-04-2017 της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου  Θερμαϊκού. -   Αριθ.  Απόφασης  :  179/2017
Θέμα   : Έγκριση  Εκμίσθωσης  Αναψυκτηρίου υπ’ αριθ. 4 επί του  αγροτεμαχίου 5045, θέση Ποταμός  Επανομής  της  Δ.Κ.  Επανομής  του Δήμου Θερμαϊκού.

Οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ. Σ. Κάλφα - Περαίας, Γ. Ευθυμιάδης, ήταν παρόντες.
Οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ. Α. Ρούφτης - Νέων Επιβατών, Ι. Τσαλίκης - Αγίας Τριάδας, Μ. Βαρσαμόγλου - Νέας Μηχανιώνας, Γ. Σφυρής - Επανομής, Σ. Κουτσουράδης - Ν. Κερασιάς, και Α. Κοσμίδης - Αγγελοχωρίου, απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε η ειδική γραμματέας του Δ.Σ., Δημ. Υπάλληλος κ. Μαρία Δρακάκη.

8ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτης Μήλιος,   εισηγούμενος το 8ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο με τη σύμφωνη γνώμη όλων των δημοτικών συμβούλων μετατέθηκε και συζητήθηκε 16ο κατά σειρά κατάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Γραφείου Περιουσίας, η οποία έχει ως εξής :
 Λαμβάνοντας  υπόψη  :
•     τα άρθρα 3 παρ. 1α και 1β, άρθρο 16 παρ. 1θ, και το άρθρο 25 παρ. 5 και 6, του Ν. 4178/2013.
με δεδομένο ότι έχει εξοφληθεί το παράβολο του εν λόγω κτίσματος, δεν τίθεται θέμα σύννομης εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου με την ένδειξη υπ.αρ.4 με κτήριο συνολικού  εμβαδού  16,09 τ.μ.,  που  βρίσκεται  εντός  του  αγροτεμαχίου  5045 Αγροκτήματος Επανομής, με συνολικό εμβαδόν 1872,00τ.μ., δεδομένου ότι το εν λόγω κτίσμα εντάχθηκε για τακτοποίηση των χώρων του, με Α/Α δήλωσης : 2509032
•     Το εν λόγω ακίνητο σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Π.Σ. Δήμου Επανομής (ΦΕΚ101 Τ.Α.Α. κ. Π.Θ./26-03-2011), δύναται να χρησιμοποιηθεί ως αναψυκτήριο.
•  την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ.  270/81
•  την υπ’ αριθ. 09/2017 απόφαση του Τοπικού συμβουλίου Δ.Κ. Επανομής,
•  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  65  παρ.  1  του  Ν.  3852/10  «Το  δημοτικό  συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του», συνεπώς το Δ.Σ. καλείται να αποφασίσει εάν θα εκμισθωθεί το ανωτέρω ακίνητο.
Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, ο καθορισμός των όρων της δημοπρασίας είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 οι δημοπρασίες για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων διεξάγονται από Επιτροπή αποτελουμένης, εκ του δημάρχου, ως Προέδρου και δύο δημοτικών συμβούλων, η δημοπρασία για την εκμίσθωση των ακινήτων θα διεξαχθεί από την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών που ορίστηκε με την απόφαση 521/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΠΡΟΤΑΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου υπ’ αριθ. 4, που βρίσκεται στο αγροτεμάχιο 5045, θέση Ποταμός Επανομής, με κτήριο συνολικού εμβαδού 16,09 τ.μ. και υπαίθριο χώρο με εμβαδόν 1872,00 τ.μ. από τον Δήμο Θερμαϊκού.
Σε συνέχεια των παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1α και 1β, του άρθρου 16 παρ. 1θ, και του άρθρου 25 παρ. 5 και 6 του Ν. 4178/2013, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 και την υπ’ αριθ. 09/2017 απόφαση του συμβουλίου της Δ.Κ. Επανομής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά  πλειοψηφία 14 ψήφους υπέρ και 12 λευκό

Α Εγκρίνει τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται   στη θέση «Ποταμός Επανομής»,   με συνολικό εμβαδόν 1.872,00 τ.μ. εντός του οποίου υπάρχει κτίσμα, με αριθ. 4, εμβαδού 16,09 τ.μ., και αποτελεί τμήμα του αγροτεμαχίου 5045 του αγροκτήματος Επανομής της Δημοτικής Κοινότητας Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού, το ακίνητο δε χρησιμοποιείται από το Δήμο, ούτε μισθώνεται σε ιδιώτη.
Β. Οι όροι του Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή.
Γ. Η επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 521/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξάγει τη δημοπρασία και θα αξιολογήσει τις οικονομικές προσφορές.

Οι Δ. Σ. κ. κ. Γ. Τσαμασλής, Κ. Τροκάνας, Χ. Βογιατζής, Ι. Βογιατζής, Ε. Ζαριφέ - Παλιούρα, Ν. Παράσχου, Κ. Βογιατζής, Α. Μεσμερλή - Σακκά, Σ. Κουζινόπουλος, Θ. Τζίνας, Ι. Τσακμάκας και Κ. Μώραλη,  δήλω σαν  λευκό.

     Η  απόφαση  αυτή  έλαβε  αριθμό  179/2017.

Ο Πρόεδρος:  ΣΠΥΡΟΣ  ΑΔΑΜΙΔΗΣ  - Τα Μέλη:  ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΈΝΑ ΑΚΟΜΑ BEACH BAR-ΕΚΤΡΩΜΑ, "ΦΥΤΡΩΣΕ" ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ.

OVERDOSE ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ στον ...βιασμένο Ποταμό.

γράφει ο φίλος Παναγιώτης Κ. στη σελίδα της Κίνησης Πολιτών:
θα ηθελα να μαθω πως η πολεοδομια έδωσε αδεια για να γίνει το νεο beach bar μεταξυ των "ναυαγιο" και "beach house", με μεταλλικο υποστεγο 6 μετρων μπροστα στη θαλασσα (άκουσα, χωρίς να είμαι σίγουρος, ότι έχουν ρίξει και τσιμέντο στις βάσεις). Ρητορικο το ερωτημα φυσικα μιας και αδεια σίγουρα δεν υπαρχει. Από ότι ξέρω η μόνη άδεια που υπάρχει είναι αυτή του νόμου 4178 για ανακατασκευη και νομιμοποίηση των προηγούμενων αυθαιρέτων, με τη διαφορά ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν προυπήρχε τίποτα. Μακάρι να κάνω λάθος, αν και το αποτέλεσμα είναι αποκρουστικό.
επίσης, ο Πολίτης Επανομής βάζει ένα τριπλό ερώτημα:
Ποιοί είναι οι νέοι ιδιοκτήτες - με ποιές διαδικασίες δόθηκε και ποιά η σχέση του με ανθρώπους της διοίκησης. (ακούγεται για απευθείας ανάθεση σε ημέτερο - κοινώς γραμμάτιο)

Υ.Γ. ας μη διατυμπανίζει ο αντιδήμαρχος Μήλλιος ότι είναι αυτός που "κατάφερε να κάνει ένα ακόμα περίπτερο στον Ποταμό". Δε ξέρω κατά πόσο χρήζει ευσήμων αυτή η κίνηση.
ΠΑΕΙ κι ο τελευταίος ελεύθερος χώρος ανάμεσα σε ομπρελοξαπλώστρες

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Η παιδική μου ηλικία τελείωσε όταν κατάλαβα 
ότι ο ύπνος είναι ανταμοιβή και όχι τιμωρία @dodos

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Σοβαρή κυκλοφοριακή μελέτη και όχι "ασπιρίνες" για τα τροχαία ατυχήματα στην είσοδο της Επανομής

To νέο, το περασμένο Σάββατο, θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στην είσοδο της Επανομής, που στοίχισε το θάνατο σε έναν 19χρονο νέο από το Πλαγιάρι, και τον τραυματισμό άλλων δύο συνομίληκων φίλων του, έδειξε αυτό που από την πρώτη στιγμή επισήμανε η «Συμπολιτεία Θερμαϊκού»: ότι ο φωτεινός σηματοδότης δίπλα στου «Μασούτη» είναι απλώς ασπιρίνη σε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, εξαιτίας του οποίου χάνονται συνεχώς ανθρώπινες ζωές και τραυματίζονται πολλοί άλλοι.

Δεν είμαστε συγκοινωνιολόγοι ούτε θα παραστήσουμε τους ξερόλες, υποδεικνύοντας το τι ακριβώς πρέπει να γίνει για την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Εκείνο όμως που ξέρουμε πολύ καλά, είναι ότι απαιτείται σοβαρή κυκλοφοριακή μελέτη που για ανεξήγητους λόγους δεν έγινε τόσα χρόνια μέχρι σήμερα. Ποιος εμποδίζει κάτι τέτοιο; Είναι συμφέροντα στη μέση ή φταίει η στενοκεφαλιά των καθ’ ύλη ανεύθυνο-«υπεύθυνων»; Και ούτε φυσικά μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς «μελέτη» την πρόχειρη έρευνα που είχε γίνει το φθινόπωρο του 2014 και κατέληξε με καθυστέρηση τριών χρόνων στην τοποθέτηση του φωτεινού σηματοδότη.

Όταν προχτές ακόμη θέσαμε το θέμα σε ανώτερο στέλεχος της διοίκησης του Δήμου, η απάντηση που λάβαμε είναι ότι την ευθύνη για εκείνο το σημείο του δρόμου, δεν την έχει ο δήμος Θερμαϊκού αλλά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν αμφιβάλουμε γιαυτό. Σε μία τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να πιεσθούν φορτικά από τη δημοτική αρχή οι διοικούντες την Περιφέρεια (Περιφερειάρχης, αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, Μητροπολιτική Θεσσαλονίκης κλπ), ώστε να συνταχθεί επιτέλους στα σύντομα μία σωστή κυκλοφοριακή μελέτη και αμέσως αυτή να εφαρμοστεί, προκειμένου να σταματήσουμε να θρηνούμε ανθρώπινες ζωές στο δρόμο-καρμανιόλα, όπως έχει μετατραπεί η είσοδος της Επανομής.

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

ένας φίλος και Επανομίτης στην "πλατφόρμα" του καινοτόμου Ferryhopper

Ένα τυχαίο περιστατικό, ένα πρόβλημα και μια ιδέα που θα μπορούσε να δώσει τη λύση. Κάπως έτσι, ξεκίνησε το «ταξίδι» του Ferryhopper. Μια ελληνική πλατφόρμα μέσα από την οποία μπορείς να κλείσεις ακτοπλοϊκά εισιτήρια και να ταξιδέψεις ακόμα και σε νησιά που δεν συνδέονται μεταξύ τους με κάποιο απευθείας δρομολόγιο.
Το ακόμα πιο ενδιαφέρον της ιστορίας, είναι ότι η ομάδα που βρίσκεται πίσω από το project, προηγουμένως δεν είχε καμία σχέση με αυτό που ονομάζουμε «startup οικοσύστημα». Πήραν όμως την τολμηρή απόφαση να κάνουν άμεσα πράξη την ιδέα τους. Και μάλιστα, παρόλο που βρίσκονται στον «αέρα» μόλις 2 μήνες, έχουν καταφέρει να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, βοηθώντας πολλούς ανθρώπους να κλείσουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
Το It’s Possible συνάντησε τον συνιδρυτή του Ferryhopper, Χρήστο Σπαθαράκη. Ο ίδιος εξηγεί το πώς ακριβώς προέκυψε η ιδέα, πως καταφέρνουν χρονικά να το διαχειριστούν (αφού εργάζονται και σε παράλληλες δουλειές), ενώ απαντά και στο ερώτημα για το αν… θα άφηνε το project του, στην περίπτωση που του γινόταν ξαφνικά μια πρόταση για να προσληφθεί σε μεγάλη εταιρία.
Πως προέκυψε η ιδέα για το project σας;
Καταρχάς, θα πρέπει να πω, ότι πριν δημιουργήσουμε το Ferryhopper δεν είχαμε καμία σχέση με το λεγόμενο «startup οικοσύστημα». Η ιδέα ουσιαστικά προέκυψε από μία δική μας ανάγκη στην οποία δεν βρίσκαμε λύση. Πριν από 3 καλοκαίρια, ήμασταν για διακοπές στην Αστυπάλαια  και ένας από εμάς έψαχνε πώς θα πάει στην Ανάφη. Οπότε είχε φέρει μαζί του 20 τυπωμένες σελίδες με δρομολόγια για να δει με ποια νησιά συνδέεται η Αστυπάλαια και ποια νησιά συνδέουν την Ανάφη, έτσι ώστε να φτιάξει πιθανά δρομολόγια για τον προορισμό του. Κάπου εκεί σκεφτήκαμε: Γιατί δεν το κάνει κανένας όλο αυτό;
Γιατί, δηλαδή, κανείς δεν έχει καταγράψει τις συνδέσεις και τους ενδιάμεσους σταθμούς για νησιά που δεν συνδέονται απευθείας. Αυτή ήταν η πρώτη σκέψη. Όσο περνούσε ο καιρός και βλέπαμε ότι αυτό δεν γίνεται γενικά, αρχίσαμε να «δομούμε» την ιδέα καλύτερα και ωρίμασε αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Κάπως έτσι, αποφασίσαμε να το δοκιμάσουμε και να δημιουργήσουμε την πλατφόρμα μας. Ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε πριν από περίπου ένα χρόνο και το project μας βγήκε στον «αέρα» πριν από μόλις 2 μήνες.

"σταυτόν του ντόπου, ΟΎΛΑ ΘΑ ΡΜΆΞ"

"ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ για το Α.Τ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ". Τα φώτα έσβησαν, χτες βράδυ, για πρώτη φορά ύστερα από 70!!! (μπορεί και 80!!! χρόνια).
Ένα σημείο αναφοράς για την Επανομή, ένα μέρος που ήξερες ότι θα βρεις κάποιον, ανα πάσα στιγμή, να ζητήσεις βοήθεια 24 ώρες το 24ωρο, ένα ΦΩΣ ΑΝΑΜΜΕΝΟ στα σκοτάδια του χωριού μας.
Αν αναλογιστείς ότι μια υπηρεσία, για τόσα χρόνια, δούλευε (όπως δούλευε) συνεχόμενα για τόσες δεκαετίες, ένα σφίξιμο το νιώθεις. Και άσχετα με τα αισθήματα του καθένα μας μπροστά στη θέα της 'στολής', η υπηρεσία αυτή καθεαυτή ήταν χρησιμότατη για τον τόπο μας.
Χθες, φεύγοντας απ' τη δουλειά για το σπίτι, ασυναίσθητα γύρισα το κεφάλι και βλέποντας αυτό που σας μεταφέρω στη φωτογραφία, ασυναίσθητα θυμήθηκα έναν σχωρεμένο που έλεγε:
"σταυτόν του ντόπου, ΟΎΛΑ ΘΑ ΡΜΆΞ"

ΚΑΙ ΣΥ ΤΕΚΝΟ ΓΕΩΡΓΙΕ? (πολύ εύστοχα αναρωτιέται ο 'πολίτης επανομής' στο φειςμπουκ)

Τις λέξεις ΕΥΘΙΞΙΑ και ΦΙΛΟΤΙΜΟ αναφέρει ο farosthermaikou στην ανάρτηση που κάνει δημοσιεύοντας την απόφαση-κόλαφος για το τοπικό (τρομάρα μας) συμβούλιο της Επανομής που με ψήφους 3-2 έστειλε την παραχώρηση της πλαζ του Πάλιουρα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα περαιτέρω. Με τη σύμφωνη γνώμη των 3 "σωματοφυλάκων" του, πλέον ο Μαυρομάτης είχε ελεύθερο το πεδίο να δώσει γη και ...πεύκα στον Εφραίμ Νο 2 του κατεπανικίου της Καλαμαριάς. (Και μη γελάς φιλε αναγνώστη για τη λεξη κατεπανικιο. Μη νομίζεις ότι ελευθερώθηκες ποτέ από κάθε λογής υποτέλειες με τέτοια γιουσουφάκια που μπλέξαμε!)
γράφει μεταξύ άλλων ο Φάρος:
"....  Μέχρις εδώ, όλα καλά και ευτυχώς που έγκαιρα αντιλήφθηκε ο δήμαρχος το ολίσθημα στο οποίο επρόκειτο να υποπέσει η διοίκησή του. Υπάρχει όμως τεράστιο θέμα με τα τρία μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Επανομής, που λίγες μέρες πριν εισαχθεί το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο, έσπευσαν προθύμως να γνωμοδοτήσουν θετικά «στη δωρεάν παραχώρηση του τμήματος αγροτεμαχίου 1517 Επανομής, θέση Πάλιουρα, στην Ιερή Μητρόπολη Ν. Κρήνης & Καλαμαριάς, με την πρόθεση να δημιουργήσει κατασκηνωτικό κέντρο φιλοξενίας Νέων της Μητροπόλεως κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών καθώς και πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες κατά τους χειμερινούς μήνες», όπως έλεγε χαρακτηριστικά η απόφαση του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Επανομής.
Να θυμίσουμε ότι υπέρ της εκχώρησης της δημοτικής πλάζ Πάλιουρα στη Μητρόπολη, είχαν ταχθεί σ’ εκείνη τη συνεδρίαση της 3ης Ιουλίου 2017 οι τρεις σύμβουλοι της πλειοψηφίας Γεώργιος Σφυρής, Φανή Δελή και Αθανάσιος Γιαμουστάρης, ενώ οι δύο τοπικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας Αντώνης Παρταλιός και Αντώνης Καζάκης, όχι μόνο ψήφισαν ΚΑΤΑ, αλλά και διατύπωσαν προτάσεις για εναλλακτικές λύσεις.
Παραθέτουμε στη συνέχεια απόσπασμα του πρακτικού εκείνης της συνεδρίασης και μένουμε με το ερώτημα αν κάποιος έχει την ευθιξία και το φιλότιμο να παραιτηθεί μετά το «άδειασμα» αυτό...."
Και επανέρχομαι στις λέξεις ευθιξία και φιλότιμο, αφιερώνοντάς τες αποκλειστικά στον συνονόματο πρόεδρο που σε κατ ιδίαν συζητήσεις, μου παριστάνει τον δον Κιχώτη που παλεύει με τους φανταστικούς ανεμόμυλους της Περαίας!
Πολύ σωστά λοιπόν αναρωτιέται ο "Πολίτης Επανομής" στο fb:
ΚΑΙ ΣΥ ΤΕΚΝΟ ΓΕΩΡΓΙΕ;;;;;;
Υ.Γ. το οτι θα έφτανα σε σημείο να πω μπράβο Μπάμπη ....αυτό με ξεπερνάει!

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

ένας ακόμα νεκρός στο δρόμο-δολοφόνο έξω απ' την Επανομή, ανάμεσα στο LIDL και τον Μασούτη

Ένα 19χρονο παληκάρι απ' το Πλαγιάρι,  θρηνούμε από χτες βράδυ, θύμα του δρόμου-δολοφόνου λίγο έξω απ' την Επανομή προς τη Θεσσαλονίκη.
Ήταν 11 το βράδυ και το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος νέος βγήκε απ' το ρεύμα του και πέρασε απέναντι, χτυπώντας πλαγιομετωπικά μια μερσεντές που για κακή τύχη όλων, επέστρεφε εκείνη τη στιγμή προς Επανομή. (Τονίζω τη μάρκα γιατί ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά οι επιβαίνοντες σ' αυτήν και το 'κακή τύχη' γιατί - ίσως - αν έφευγε απέναντι στους φράχτες δε θα υπήρχε θάνατος τουλάχιστον.)
Ήταν 100 μέτρα πριν το Μασούτη, μπροστά στον Κόπανο εκεί που αρχίζει μια ανεπαίσθητη στροφή προς αριστερά, αρκετή για να σε βγάλει ...στο άλλο ρεύμα.
Το ότι τα καταστήματα ήταν κλειστα εκείνη τη στιγμή, σίγουρα δεν αρκεί για να "ανασάνουν" οι μαγαζάτορες και να αποποιηθούν τις ευθύνες για τα όσα συμβαίνουν σ' αυτόν τον κωλόδρομο ούτε επίσης και στους διοικούντες οι οποίοι με χίλια ζόρια έβαλαν ένα φανάρι που δε λύνει στο ελάχιστο το πρόβλημα της επικινδυνότητας εκτός απ' το ότι γλυτώσαμε - ούτε τις μισές - μερικές αναστροφές προς τα αναθεματισμένα μάρκετς.
Ευχηθήκαμε και την προηγούμενη φορά να είναι το τελευταίο θύμα αλλά όπως φαίνεται με ευχές δε λύνεται το πρόβλημα. Ας σηκώσουμε τους κώλους μας λοιπόν απ' τα καφενεία κι απ' τους καναπέδες κι ας μαζευτούμε να βρούμε όλοι μαζί μια λύση. 
Σήμερα όχι αύριο.
Γιατί αύριο μπορεί να κλαις ΕΣΥ ή ΕΓΩ.

Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017

Τις πταίει; Ένας νεκρός είναι ήδη πολύ... (του Δημήτρη Κανούλα)

Δεν ξέρω, πως κάποιος μπορεί να συνηθίσει το θάνατο τριγύρω του;

Πως μπορεί να ακούσει την είδηση ενός νεκρού, χωρίς να κοντοσταθεί και να σκεφτεί έστω και για ένα λεπτό "Τις πταίει";

Πως μπορεί να δει το αίμα ενός ανθρώπου πάνω στο δρόμο, ξεπλυμένο γρήγορα με νερό και να μην αναρωτηθεί πως αυτό το ξεβαμμένο κόκκινο που τώρα γίνεται ένα με το δρόμο, ένα με τα χώματα και τις λάσπες, κάποτε ανήκε σε σώμα ανθρώπου;

Πως μπορεί κάποιος βλέποντας μια μάνα να κλαίει και να χάνεται, να μη δακρύσει μπρος σε μια δολοφονία;

Πως γίνεται να ξέρεις ότι κάτι μπορούσες να κάνεις --κάτι-- και να περνάς αδιάφορα, να ψηφίζεις αδιάφορα, να μιλάς αδιάφορα, να κινείσαι αδιάφορα, να πράττεις αδιάφορα;

Ένας νεκρός θα ήταν ήδη πάρα πολύ.  Ένας θα αρκούσε.  Ένας θα έφτανε για να σκεφτούμε τα πως.  Τώρα καθόμαστε άλλος στο καφενείο, άλλος στο ακρογιάλι, άλλος στο σπιτάκι του και λέμε: "κι άλλος ένας νεκρός".  Και όταν το σκεφτόμαστε αυτό, το ανθρώπινο είναι μας κάπου σβήνει.  Κι όταν το "Τις πταίει" γίνεται "Αυτός που πέθανε φταίει" το κτήνος μέσα μας φανερώνεται και συνθλίβει την υπόσταση μας.  "L'indifferenza è il peso morto della storia" (Η αδιαφορία είναι το νεκρό βάρος της Ιστορίας -- Α. Γκράμσι).  Κάπως έτσι ή μάλλον ακριβώς έτσι σβήνει το ίχνος ελπίδας που ίσως βλέπαμε κάποτε όταν κοιταζόμασταν στον καθρέφτη.

"Ο θάνατος οποιουδήποτε
ανθρώπου με εξαντλεί, γιατί
ανήκω στο ανθρώπινο είδος.
Γι` αυτό ποτέ μην προκαλείς να μάθεις
για ποιόν χτυπά η καμπάνα.
Χτυπάει για σένα." -- Τζον Ντον


Υποσημείωση: ένας νεκρός μπρος στο συμφέρον μερικών βενζινάδικων και μερικών super markets θα αρκούσε έστω μια συγνώμη, θα αρκούσε έστω για μια πράξη αποφυγής.  Τώρα πια που κι άλλος ένας νεκρός, ένα αμούστακο παιδί, ακολούθησε, ακόμα κι αυτά δεν αρκούν.

Δημήτρης Γ. Κανούλας, για τον θάνατο ενός ακόμα παιδιού σε ένα δρόμο δηλητήριο, χθες ημέρα Σάββατο, ενός Ιουλίου αποχαύνωσης και ντροπής.